Sakha letters:

Русский → Якутский

слух

сущ.
истэрэ, чуора
чуткий слух - чуор кулгаах, сурах үһүйээн
по слухам - суруҕа

слух

м. 1. (чувство) истин, истэрэ; ухо—. орган слуха кулгаах — истэр орган; острый слух чуордук истин, чуор кулгаах; 2. слухи мн. (молва, известие) сурах, үһүйээн; # обратиться в слух кулгааххын даллатан иһиллээ (кыһанан ту ран иһиллээ).


More translations:

истигэс
тарҕаа=
усках
үһүйээн
ласкать
кэпсэл
истин
распространяет
распускает
истигэн